Legatmodtagere 2003

Antal modtagne ansøgninger: 307

Antal godkendte ansøgninger: 37

 

Joan-Søstrene
Tilskud til genoptrykning af undervisningsmateriale

Joan Søstrene er en gruppe kvinder, der rådgiver voldsramte kvinder. Rådgivningen er anonym og har eksisteret i 27 år. Undervisningsmaterialet "Hvor går grænsen", der er gratis, retter sig mod de ældste klasser i skolerne og har til formål at øge elevernes handlekompetence i forbindelse med grænsesætning. Undervisningsmaterialet er både forebyggende og oplysende.
IFL 03-001   

Valdemars Kompagni
Tilskud til at fastholde deres nuværende aktivitetsniveau.

Valdemars Kompagni arbejder kriminalpræventivt med at give unge et rum for udvikling af sociale kompetencer og opbyggelse af tillid til voksne. Tanken er at hjælpe unge og voksne, der befinder sig i potentielt truende miljøer. Formålet er ikke direkte at "redde" disse unge, men igennem en sund udendørs aktivering, at få genskabt deres tillid til voksne og troen på dem selv som aktive deltagere i samfundet.
IFL 03-003 

Ungdomsklubben First Floor 
Tilskud til aktiviter i ny klub for piger.

Ungdomsklubben First Floor har modtaget en henvendelse fra 15 piger, som ønsker at starte en pigeklub, og derfor gerne vil låne FF's lokaler om lørdagen til at lave forskellige aktiviteter. FF ønsker at hjælpe Pigegruppen i gang, derfor denne ansøgning.
Pigeprojektet har til formål:
- At piger kan være sammen med veninder.
- At pigerne selv er med til at bestemme, hvad der skal foregå.
- At pigerne er sammen om fælles interesser og aktiviteter.
- At interesserne og aktiviteterne tager udgangspunkt i, og hensyn til pigernes kulturbaggrund og giver pigerne indsigt i det danske uddannelses- og kulturmønster.
- At der via et fællesskab i pigeprojektet skabes indsigt i rettigheder, pligter og muligheder som samfundsborger i Danmark.
IFL 03-006

Vollsmose Kirke
Tilskud til fiskegrej etc.

Vollsmose kirke har oprettet en fiskeklub for unge mellem 10 og 17 år. Målet er at de unge integreres i det danske samfund på en måde, der rækker ud over de almene offentlige tilbud. Ligesom de får indsigt i en kuturhistorie, der har betydning for deres hverdag blandt danskere. Initiativet til klubben er taget på baggrund af at flere af de unge ikke havde nogen fritidsbeskæftigelse. Det betød, at de i stedet flakkede rundt med risiko for at ende i kriminalitet.
IFL 03-024

Beboerrådet i Svendborg
Tilskud til Sommerferieprojekt i Hømarken.

Boligområdet ligger i udkanten af Svendborg og 42 % er nydanskere. 2 ugers sommerferie aktiviteter for børn og unge mellem 8 og 15 år fra hele Svendborg Der har været meget negativ presseomtale om området. I stedet for at gå til modangreb ønsker man at lave nogle aktiviteter der kan hjælpe på at bedre omtalen, men formålet er:
- at tilbyde 2 uger sjov sommerferie for børn og unge
- at bedre relationerne mellem beboerne i boligblokkene, parcelhusene og resten af Svendborg.
IFL 03-034

Center for Unge
Indkøb af videokamera.

Formålet med projektet er at herboende unge uledsagede flygtninge, får mulighed for, gennem løbende videohilsner, at fortælle deres mødre (fædre er som regel døde) om deres nuværene liv. Det kan medvirke til at rydde unødvendig bekymring og dermed sikre de unge en bedre trivsel.
IFL 03-036 

DGI - Storkøbenhavn
Indkøb af bolde og leje af trailer.

Formålet med Fair Fodbold er at støtte børn og unge i at mødes på tværs af bydelene og derigennem lære at spille fodbold med omtanke og respekt for såvel med- og modspillere.
Også:
- at give et turneringstilbud til børn og unge, som spiller fodbold på storbyens asfalt, men som ikke spiller fodbold i foreningsregi
- at bruge fodbolden på gadeplan til at lære børn og unge sociale færdigheder
- at vise de børn og unge der har lyst til at spille fodbold mere skruktureret kontinuerligt, mulighederne for at spille fodbold i klubberne.
IFL 03-058

Den Lokale Gruppe
Støtte til etablering af anti-racistisk café Zekés.

DLG er en kommunalt støttet forening, der har til formål at udvikle et socialt, kulturelt og politisk alternativ miljø i Odense og skabe et forum, hvor sociale sammenhold kan styrkes, kulturelle emner dyrkes og den politiske horisont og bevisthed udvikles. Derudover at man gennem møder, foredrag, debat og andre arrangementer af forskellig art, skærper medlemmernes opmærksomhed og interesse for aktuelle sociale, politiske og kulturelle emner. Gennem kulturel udveksling mellem forskellige folk og lande at skabe mellemmenneskelig forståelse og derved aktivt at standse racisme og fremmedhad/angst. Zekés skal være et socialt værested, hvor der er plads til at være sig selv, og dermed også plads til de utilpassede unge.
IFL 03-096 

Brandvæsenets Ungdomsklub

Støtte til klubbens kommende aktiviteter, som er et gratis tilbud til de unge.
BUK er pr. 1. januar etableret som en selvstændig forening, som har til formål at give kriminalitetstruede unge en meningsfuld fritid, der fremmer de unges selvværd og glæde og giver den en bedre chance for at få et godt liv fremover med et positivt værdisæt. Fonden har tidligere støtte opstarten af ungdomsklubben (IFL 02-030).
IFL 03-099  

Selvforsvar mod bl.a. mobning

Støtte til opstart af klub hvor børn og unge kan lære selvforsvar (rekvisitter)
Initiativ gruppen ønsker at bidrage til at når de unge bliver større, ser verden lidt mindre voldelig ud. De vil tage de unge mennesker væk fra gaden der render og keder sig og give dem indhold i deres hverdag. Succeskriterierne for projektet er en rimelig beherskelse af det lærte selvforsvar, at eleverne får en stærk psyke, at eleverne får en god selvkontrol og evne til at koncentrere sig, at eleverne bliver ved med at træne i mange år. Og sidst men ikke mindst at eleverne får et sundt menneskesyn, hvor mobning, cikane, overgreb og vold opfattes som forkert.
IFL 03-114 

Naturskolen Nobis / Fiskeavisen 
Indkøb af fiskestænger til udlån

Fiskeavisen (www.fiskeavisen.dk ) har en ordning, hvor skoler, fritidsordninger og andre ungdomsforeninger og institutioner gratis kan låne fiskestænger og lade børnene få en frisk oplevelse væk fra PC'erne og Play-stations.
IFL 03-133 

Nykøbing Mors Idrætsforening
Tilskud til afvikling af Fodboldskole.

Formålet er at give drenge og piger (mellem 5 og 14 år), der ofte i sommerferien går alene hjemme, en positiv oplevelse ved deltagelse på fodboldskole, til en for alle samfundslag overkommelig pris og på den måde fange deres interesse for idræt. De etablerede DBU fodboldskoler dækker ikke behovet i lokalsamfundet på Mors. Forventningen er at ca. 100 lokale børn deltager i fodboldskolen.
IFL 03-142  

KATSJ - Børneforening på Nørrebro
Tilskud til afholdelse af Efterårslejr.

Ønsket er at fremme integration, kreativitet, fordybelse og fællesskab børnene imellem, via events, lejre og ugentlige aktiviteter.
IFL 03-150

Natteravnenes Landssekretariat
Støtte til Natteravnenes arbejde.

Hovedformålet med Natteravnene er at øge den lokale tryghed, og indirekte forebygge vold og hærværk ved at være på gaden blandt børn og unge efter lokalt behov.
Natteravnene er frivillige voksne, der kan og vil være gode rollemodeller for lokalområdets børn og unge. Alle voksne med sund fornuft kan blive Natteravne - uanset alder, køn, uddannelse, fysiske handicap, religion, politik eller etnisk baggrund.
IFL 03-159  

Sind-Huset
Støtte til forebyggende og socialt arbejde for lokale børn og unge.

Sind-Huset er et være- og kontaktsted for alle mennesker, der har en vanskelig og ofte kaotisk dagligdag. De fleste har desuden psykiske lidelser og enkelte har også et misbrug. Sind-Huset hjælper deres børn i det daglige på to måder: direkte og indirekte.
Indirekte støtte foregår via hjælp og støtte til deres forældre.
Direkte er i forbindelse med deres værested, hvor der er en del aktiviteter for børn og unge, bl.a. diverse spil, compuger og fælles aktiviteter i form af udflygter til dyreparker, Tivoli og rejser. Det er Sind-Husets erfaring, at børnene føler sig trygge og glade ved at være sammen med andre mennesker, både voksne og andre unge, i et miljø, hvor deres forældre er på lige fod med de frivillige og andre medarbejdere i Sind-Huset.
IFL 03-173 

Risingskolen
Støtte til en speciel udsat og marganaliseret gruppe unge.

Eleverne er alle svagtbegavede og har generelle indlæringsvanskeligheder samt de fleste har en ressource og familiemæssig svag baggrund med mange psyko/sociale vanskeligheder.
Det etableret fritidsliv i distriktet formår kun i ringe omfang at rumme disse unge. Skolen haft meget positive resultater ved undervisning og arrangementer "ude af huset", derfor vil de gerne lave det til en mere permanent undervisningsform.
IFL 03-177 

Ground Elements
Tilskud til afholde et stort hiphop arrangement i efterårsferien.

Breakdancen er her for at bliver, og har fået mange såvel danskere som anden generationsindvandrere til at omgå hinanden på et bedre niveau, dermed mindre vold og bedre integration. Man ønsker at skabe nogle optimale muligheder, hvor børn og unge kan opleve hiphop-kulturen under andre og nye omgivelser.
Målgruppen er børn og unge i alderen 5 - 25 år.
Arrangementet er til for at skabe et godt og solidt hiphop miljø, uden vold, stoffer og evt. bande/kriminalitet.
IFL 03-184

Ringsted Krisecenter
Støtte til afholdelse af konference.

Vold i hjemmet er et stort samfundsproblem, der kræver intervention fra flere sider. Hjælp til voldsudsatte kvinder og børn kan ydes af krisecentre, men det er kun en lille del af de voldsudsatte, der får eller søger hjælp på et krisecenter. Dette projekts formål er at formidle viden til pædagoger og andre fagpersoner. Viden om vold i hjemmet - om voldens skadevirkninger og om mødre og børns reaktioner og signaler på vold i hjemmet med henblik på en tidlig, forebyggende indsats overfor børn og familier.
IFL 03-197  

Skolehjemmet ved Vejle Fjord
Aktiviteter for børn og unge der bor i Skovbo Øst.

Børnene der bor på Skovbo Øst, er omsorgssvigtede, tidlig skadede og emotionelt understimulerede. De mangler selvværd, selvtillid, tillid til omverdenen samt troen på at deres fremtid indeholder muligheder for gode oplevelser. Det er institutionens erfaring, at børnene gennem fysiske aktiviteter oplever succes og motiveres til yderligerer udfordring, både indlæringsmæssigt og motorisk. Dette er opbyggende for børnenes selvværd og selvtillid.
IFL 03-198 

Ung Info

Støtte til opkvalificering af frivillige, PR-arbejde samt opstart af "mening med livet"-café.
I Ung Info kan den unge henvende sig hvis han/hun har eksistentielle problemer i forhold til ; kæreste, flytte hjemme fra, ensomhed, kammerater etc.. Derudover kan den unge henvende sig med mere praktiske problemer så som; finde bolig, kulturarrangementer, valg af studier, jobinformation etc. Det er tanken at de ved at tilbyde mere generel information kan finde frem til de unge, der egentlig ikke har behov for ordinær behandling eller hjælp, men blot en god snak med en nærværende og indlevende person med god tid.
IFL 03-203  

Fritidsforening for etnisk unge i Kolding
Indkøb af udstyr til 2 fodboldhold.

Formålet med fritidsforeningen er at skabe et være- og aktivitetssted for etniske unge i Kolding. Give de unge nogle fritidstilbud, hvor der er aktiviteter og sport m.m. Målet er at stoppe den begyndende negative udvikling som nogle af de unge er på vej ud i med kriminalitet og hærværk og samtidig gøre at den negative udvikling ikke bliver forbilled for andre unge. Forældrene inddrages i et samarbejde om løsningen af disse børns problemer. Aldersgruppen er unge mellem 12 og 18 år. Som et af tilbudene er man ved at etablere fodboldhold. Projektet er ikke kun for etniske unge. Der er meget fokus på integration, som fodbold projektet også vil blive brugt til.
IFL 03-233

Foreningen Aktive Beboere
Tilskud til diverse aktiviteter.

Foreningen "Aktive beboere" ønsker at iværksætte en række initiativer for børn og unge i området, med det formål at skabe et mere trygt og rart boområde.
De tror på at hvis børnene aktiveres og kommer til at kende hinanden og de frivillige voksne bedre, vil det mindske vold, hærværk, mobning m.m. i området.
IFL 03-256 

Foreningen Inklusion
Afholdelsen af et mangfoldighedsarrangement.

Foreningen Inklusion har til formål at fremme tværkulturel forståelse via oplysning og debatskabende arrangementer.
Det er en non-profik forening og uafhængig af partipolitiske interesser. Tilsigter at medvirke til en samfundsudvikling med plads til alle på tværs af etniske, religiøse, seksuelle og poiltiske ståsteder. Ideen med arrangementet er i almindelighed at understrege kulturelle forskelligheder, og i særdeleshed de menneskelige ligheder. Arrangementet indgår som en del af en større kampagne, der sigter efter at udbrede budskabet om det mangfoldige Danmark.
IFL 03-267

Café Møllen

Indkøb af bordtennisbord med diverse udstyr til værested for børn og unge i Løsning.
Løsning er i Hedensted Kommune et særligt indsatsområde på det sociale område, og man oplever blandt børn og unge et stigende behov for aktiv voksenkontakt og samvær. Dette gør Café Møllen alt for at opfylde. Café Møllens formål:
- at fungere som et alkoholfrit samlings- og værested.
- at give et meningsfyldt tilbud til alle unge og derigennem medvirke til forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer
- at fremme socialt netværk mellem cafeens brugere
- arbedet bygger på : Tillid, respekt, kærlighed, åbenhed og ærlighed.
IFL 03-272  

Vordingborg Ungdomsskole
Støtte til iværksætning af anderledes ungdomsklub.

Projektets grundlæggende formål er
- at lette overgangen fra ungdomsliv til begyndende voksenliv
- at sikre et relevant og udviklende indhold i en gruppe unges tilværelse
- at sikre den unge møder jævnaldrende andre steder i lokalsamfundet (bl.a. i foreningslivet)
- at sikre den unge et mere kvalificeret selvbillede, med reele muligheder og begrænsninger
- at lette et stigende pres på ungdomsskolens andre aktiviteter, der typisk bruges af målgruppen som passiv "rasteplads".
IFL 03-278

TVIS IF
Tilskud til afholdelse af kurser for idrætsledere.

Det er blevet sværere at rekruttere og fastholde ulønnede idrætsledere i det traditionelle foreningsregi udelukkende af interessemæssige årsager. Ved en undersøgelse hos eksisterende ledere har 94 % givet udtryk for at kurser og uddannelser er vejen frem. Vel og mærke en uddannelse på et højt kvalitetsniveau, som idrætslederne kan bruge i alle sammenhænge i livet, både i privatlivet, arbejdslivet og foreningslivet.
IFL 03-284  
www.tvis-if.dk

Fodboldforeninger i Vollsmose
Tilskud til integrationsprojektet "Fodbold på Tværs".

Formålet er at samle og integrere bogere og unge i Vollsmose (B1909) og Fjordager (FIF) området med udgangspunkt i børnenes fælles fritidsinteresse - Fodbolden.
At samle et sundt og fælles identitetsskabende miljø for børn og unge af forskellige kulturer og med forskellig baggrund.
At samle og inddrage såvel danske forældre, som forældre med anden etnisk baggrund i foreningslivet.
At skabe et fælles projekt som tager udgangspunkt i overskud, tillid og lyst til at arbejde hen imod et fælles mål, hvor fodbolden er midlet og redskabet til at tydeliggøre klare sociale fremskridt og udvikling.
IFL 03-289

Foreningen Børnelejren på Langeland
Afholdelse af Børnelejr på Langeland 2004

Foreningens formål er at give dårligt stillede børn mulighed for at få et financieret ferieophold på Søgård Hovedgård på Sydlangeland.
IFL 03-296 

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning