Legatmodtagere 2010

Antal modtagne ansøgninger: 251

Antal godkendte ansøgninger: 24

 

Avedøre Allstars

Fodboldsæt og playstation til Avedøre Allstars
Klubben er et frivilligt projekt, der henvender sig til unge i Avedøre med manglende fritidsinteresser. Alt arbejde i klubben er frivilligt. Man står nu og mangler spillertrøjer for, at klubben kan fortsætte og være attraktiv for andre unge i byen. Medlemmerne i klubben er primært tosprogede. Man ønsker desuden at kunne holde sociale aktiviteter før og efter kampe i weekenden, og derfor søges der også om støtte til køb af playstation.
10-013

Børn og Unge i Voldsramte Familier

Banner om hjemmeside vedr. familievold
Man har førhen oplevet større besøgstal på brevkassen på hjemmesiden efter banner-reklamer. Man ønsker derfor at gentage succesen og få flere unge ind på hjemmesiden, der yder støtte til de unge i forbindelse med vold i familien.
10-030

Ungdommens Røde Kors

Ferielejr i Vildbjerg for udsatte børn og unge
Lejren giver de unge en tiltrængt aflastning fra en problematisk hverdag og er med til at give børnene et sammenhold. Lejren afvikles af frivillige unge.
10-053

Henny Schøler

Ungdomscafé for børn og unge i Skodborg
Man ønsker at åbne en café for områdets børn og unge, så de har et alternativ til at hænge ud på gaderne om aftenen og lave graffiti. Caféen skal være åben mandag-torsdag og fredag ved særlige lejligheder. Man vil køre caféen på frivillig basis, og den vil være styret af en forældregruppe.
10-054

CISV

Sommerlejr for flygtningebørn og etnisk danske børn
Projektet skal give en god oplevelse for de unge, der i forvejen er hårdt belastede. Det skal være med til at give deltagerne nye venner under nogle kreative dage. Projektet er et samarbejde mellem CISV og Ungdommens Røde Kors (Center Sandholm). Begge organisationer bidrager med frivillige arbejdere.
10-086

Vejle Brandvæsen, forebyggelsesafdelingen

Projekt "Gennem ild og vand" - etablering af ungdomsbrandkorps
De unge skal være på Vejle Brandstation i en uge, der vil bestå af praktiske øvelser og teoretisk undervisning. Målgruppen er unge fra forskellige grupper, herunder unge med lavt selvværd/selvtillid, ensomme og isolerede unge samt unge i risikogruppen for kriminalitet. Projektet har været afviklet før, og har vist gode resultater med de unge, da de i løbet af denne uge får mange succesoplevelser, og man samtidig har lavet en konkret målrettet indsats mod denne gruppe af unge. Projektet skulle gerne munde ud i, at de unge danner et ungdomsbrandkorps.
10-087

Foreningen Netværkshuset

Værested for unge i Nakskov
Værestedet skal være med til at give de unge en holdeplads i deres hverdag. De unge skal selv stå for indretningen af værestedet, så de selv tager ansvar for lokalerne og på den måde føler et ejerskab til værestedet, hvilket lærer dem ansvarlighed.
10-090

Heidi Thielsen

Koloni for børn med udviklingshæmning
Børnene bor på en døgninstitution i København, og pædagogerne ønsker at tilbyde børnene en tur til sommer, hvor de bl.a. skal besøge en af de ansattes forældre på en gård i Jylland samt i Legoland.
10-093

Nørrebro Karate og Nørrebro Spejder

Udstyr til karate- og spejderaktiviteter på Nørrebro
Man ønsker at få flere børn og unge fra Nørrebro til at have nogle sunde fritidsaktiviteter, sådan at de ikke begår kriminalitet o.lign. Det er desuden en målsætning at få 14 forældre engageret i foreningen, da de er en stor forudsætning for børnenes deltagelse og engagement. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-20 år med etnisk minoritetsbaggrund og etniske danskere i Nordvest og Nørrebro.
10-103

Flensborg Roklub

Kontingentstøte til mindretals børn og unge for at kunne deltage i aktiviteter i Flensborg Roklub.
Sydslesvig er mærket af den store arbejdsløshed i Tyskland, og derfor har roklubben valgt at give kontingent til de børn og unge der især er ramt.
10-104

Pionererne spejdergruppe

Reparation af tipi.
Pionererne spejdergruppe er danmarks ældste spejdergruppe og har derfor også danmarks ældste telte.
I Pionererne er deres holdning at der skal være plads til alle, uanset økonomisk eller social baggrund, derfor er deres kontingent sat lavt og de må søge midler for at kunne opgradere deres inventar.
10-121

Selvhjælp Haderslev

Støtte til oprettelse af selvhjælpsgrupperfor børn og unge i Haderslev Kommune, der har mistet en nærtstående.
Grupperne skal give de pårørte mulighed for bedre at komme i gennem deres tab. Børnene bliver inddelt i grupper efter alder, og hver grupper må højst bestå af 8 børn/unge.
Der vil være tilknyttet to uddannede pædagoger, der arbejder som frivillige, samt den daglige leder af Selvhjælp Haderslev til omsorgsgrupperne. Herudover har man brug for at få supervision hos ekstern psykolog 4 gange om året. Man vil samarbejde med skoler, SFO'er, PPR, socialrådgivere og sundhedspleje.
10-129

Ungdomsklubben DAV

Indkøb af spil og aktiviteter i klubben.
Klubben blev stiftet, da tilskuddet til driften af den kommunale ungdomsklub i 2007 blev sparet væk. Der var derfor behov for at etablere nye fritidsaktiviteter for børn og unge i landsbyerne Almind, Viuf og Vester Nebel.
Ungdomsklubben drives af frivillige, ulønnede forældre samt unge. Målgruppen for klubben er unge fra 7. klasse til 18 år.
10-152

Håndboldklubben Ajax

Tilskud til sociale aktiviteter samt træningstrøjer.
På pigeholdet fra håndboldklubben Ajax på Vesterbro, har mange af de unge ikke råd til at deltage i de ting, som koster penge, og man har derfor de seneste år oplevet, at mange af pigerne stopper med denne sunde fritidsinteresse, fordi de ikke har råd til at være med.
Klubben ønsker at give pigerne økonomisk mulighed for at fortsætte i klubben.
Arbejdet i klubben er ulønnet, og bag holdene står et trænerteam af to skolelærere og en studerende, der hver bruger omkring 20 timer om ugen på pigerne. Ajax Håndboldklub har traditioner for at yde et ekstraordinært arbejde for socialt udsatte i lokalområdet, hvilket man ønsker at fortsætte med.
10-155

Café Tumling

Indkøb af legetøj samt afholdelse af møder.
Caféen er et mødested for kvinder, der enten er eller har været tilknyttet det regionale Baggrundsteam for Gravide Misbrugere, og som aktuelt er ude af misbrug.
Mange af kvinderne er ensomme og uden familienetværk. Deres venner fra misbrugsmiljøet har ofte lagt afstand til dem, og kvinderne kender derfor ingen andre. Caféen fungerer som et uformelt efterværn for kvinderne og deres børn. Caféen giver kvinderne en oase og mulighed for at fastholde deres afstand til misbrug og hjælper på den måde til at give dem selv og deres børn en bedre fremtid.
Personalet i caféen består af frivillige læger, jordemødre, sygeplejersker og pædagoger med tilknytning til Baggrundsteam.
10-170

Ahlfondes feriekoloni

Støtte til Ahlfondens feriekoloni 2011.
Feriekolonien er for børn fra familier med dårlig eller meget svag økonomi. For rigtig mange børn er et koloniophold den eneste sommerferieoplevelse de får.
Der udsendes årligt 240 børn fordelt på 5 hold. Hvert hold på 48 børn er på feriekoloni i 12 dage. Børnene udvælges efter indstilling fra klasselærer og sundhedsplejerske på den lokale Århusskole.
Børnene kommer på lejren og får en god oplevelse i deres sommerferie. Samtidig får de en nær børne- og voksenkontakt.
10-172

Mødrehjælpen, Århus

Tilskud til fødselsdage og kontingentstøtte.
Mødrehjælpens primære opgave er at lave netværksskabende aktiviteter for familier der har det svært.
Fødselsdagene og kontingentstøtten gør sit virke i den sociale sammenhæng, da børnene kan gøre de samme ting som de andre børn i skolen.
10-178

IOGT, A-klubben Herning

Tilskud til afholdelse af miniefterårsferie for forældre og deres børn.
IOGT Husets Rådgivning er et anonymt og gratis tilbud til alkoholmisbrugere samt på rørende til alkoholmisbrugere
Medarbejderne er frivillige, der selv har en baggrund relateret til alkoholmisbrug samt psykologistuderende som er under supervision.
Efterårsferien skal give både voksne og børn et afbræk fra hverdagen, hvor de kommer afsted og kan knytte nogle bånd i lokaliteter uden alkohol. Efter miniferien er håbet, at misbruget rykker længere ud i horisonten og livsglæden tættere på.
10-184

Smiley Days

Tilskud til afholdelse af arrangementer for børn og unge i asylcentrene Kongelunden, Avnstrup, Gribskov, Sjælsmark og Sandholm.
Gennem musik, bevægelse og kreativitet på tværs af kultur, religion og sprog, vil man skabe positive dage for børn og unge på de sjællandske asylcentre. Arrangementerne vil variere fra center til center alt afhængig af de unges alder og behov. Børn og unge vil kunne deltage i forskelige underholdende workshops som udfordrer kreativiteten og lægger op til bevægelse og aktivitet. Alt dette samt mere for at give børn og unge en sjov og oplevelsesrig dag væk fra hverdagens problemer.
Målgruppen er børn og unge i alderen 3 - 18 år og arrangementerne vil blive tilrettelagt ud fra disses ønsker. Ydermere vil amatørkunstnere fra lokale, kulturelle initiativer blive inviteret til at optræde for og med børnene.
Festivalen er blevet afholdt tre gange før og ledes af den frivillige forening Smiley Days.
10-218

Foreningen Vores Unge

Tilskud til aktiviteter for unge der som er i farezonen for at blive involveret i kriminalitet.
Målgruppen er unge mellem 17-23 år, unge som er i farezonen for at blive involveret i kriminalitet. Mange af de unge er personer, som de kommunale projekter kan have svært ved at nå.
Foreningens formål er at medlemmerne er mentorer/rollemodeller for de unge. Blandt andet guide dem hen imod en uddannelse eller et job. Ud over det, er det foreningens målsætning at kunne tilbyde aktiviteter for unge, som ikke har væresteder/klubber.
Foreningen arrangerer biografture, bowling, repelling, fodbold i Parken, koncerter osv. Foreningen består af frivillige, som enten er i uddannelse eller har afsluttet uddannelse samt personer der har en relevant baggrund til at kunne arbejde som mentor for en ung.
10-228

Rollespilsforeningen Svend Gønge

Indkøb af værktøj og materialer til rollespilsdragter og våben.
Rollespilsudstyr er dyrt. Ofte har børnene ikke råd til selv at købe/lave udstyret og må låne. Det ender gerne med at de opgiver rollespil.
Tidligere var der en del ballade i Lundby. Hærværk og drengestreger, formentlig udøvet af børn og unge, som kedede sig i deres fritid, og som ikke blev tiltrukket af de traditionelle fritidstilbud. Efter møde mellem skole, borgerforening, idrætsforening og medborgerhus, blev denne forening dannet.
10-229

Workshop i Rollespilsforeningen Skjold

Indkøb af materialer til gratis workshop hvor de bygger terræn til figurkrigsspil, syer kostumer og laver rollespilsrekvisitter til foreningen.
Skjold er den eneste ungdoms rollespilsforening  på Sydfyn. Foreninge er en af de få alternativer til børn og unge, som ikke er så sportsinteresseret. Her har de mulighed for at komme ud i naturen, have det sjovt og samtidig være sociale.
De samarbejder med Svendborg kommune i projektet "Grib chancen", som har fokus på socialt belastede børn og unges trivsel, og med "Den nye Børnehjælpsdag i Svendborg", som har fokus på børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner eller hos plejefamilier. Workshoppen skal være gratis, da mange af medlemmerne ikke har så mange midler at gøre med.
10-231

Forbedring af fysiske og psykiske forhold til børn af fængslede

Indkøb af legetøj. Som led i forbedring af fysiske rammer og psykiske forhold til børn af fængslede i Arresthuset Helsingør.
Projektet er kaldt "Børneansvarlig" og er startet på baggrund af mange undersøgelser lavet omkring børn af fængslende. Selvom det er mor eller far der er fængslet, oplever børnene også at blive straffet.
Der samarbejdes også med SAVN, Institut for Menneskerettigheder og børnerådet. Der er bl.a også tiltag som "Godnathistorie" hvor den indsatte indtaler en godnathistorie på CD, de ansatte uddannes til bedre at håndtere børnene og der tilbydes hjælp og vejledning og kan deltages i forældregrupper.
10-235

Foreningen Børnelejren på Langeland

Afholdelse af lejr for børn i alderen 6-18 år med psykiske handicaps.
Formålet er at arbejde for bedre vilkår for udsatte børn der lider under problemer som omsorgssvigt, social udstødelse, helbredsproblemer, institutionsbørn eller sorg.
Foreningen afholder lejr for målgruppen af dårligt stillede børn, hvor alvor kombineres med leg, og terapi med rekreation.
Opholdet på Søgaard Hovedgård skal fungere som et startskud til en bedre tilværelse gennem terapiforløb, ved at skabe relationer under lejren eller gennem initiativer som udspringer som følge af samarbejde omkring de enkelte lejre.
10-248

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning