Legatmodtagere 2005

Antal modtagne ansøgninger: 300

Antal godkendte ansøgninger: 29

 

Foreningen "Ringen" i Slagelse
Indkøb af fjernstyrede biler

Foreningens formål er at hjælpe og støtte enhver alkoholmisbruger, som selv ønsker at overvinde sit misbrug, samt oplyse om alkoholmisbrug og dets farer. Foreningen har særlig fokus på pårørende og herunder i særdeleshed børnene. Bilerne skal bruges af børnene når de opholder sig i Ringens sommerhus.
05-008 

Toros Sport 95
Afholdelse af fodboldturnering

Formålet er at få de unge væk fra det dårlige miljø. Toros Sports medlemmer der hovedsagelig er etniske unge.
05-019 

Øster Starup Forsamlingshus
Indkøb af et bordtennisbord

Forsamlingshuset har fået tilbygget en lille sal, og denne ønsker de at gøre mere brugervenlig overfor børn og unge, derfor vil man købe et bordtennisbord. Den kommunale ungdomsklub er flyttet til nabobyen, og derfor kan forsamlingshuset godt mærke at der er mange af de unge der ikke ved hvad de så skal lave.
05-048

KATSJ
Afholdelse af årlig sommerlejr

KATSJ er en multietnisk børneforening med hjemsted på Nørrebro. Foreningen bygger på et kristent livs- og menneske syn og ønsker, gennem events, lejre og ugentlige aktiviteter, at fremme integration, kreativitet og fællesskab børnene imellem. Målgruppen af børn er både fra velfungerende og marganiliserede hjem. Ønsket er at skabe et trygt og stabilt miljø, kendetegnet af åbenhed og dialog i samværet mellem børn og voksne.
05-073 

Ungdomsskolen i Vejen
Tilskud til afholdelse af Sjov Sommer-arrangement i Vejen Kommune

Hensigten er at fremme den positive fritid med anderledes og nye muligheder. Unge foreningsløse, interesseløseog etniske grupper får mulighed for at møde et anderledes fællesskab, hvor en række frivillige organisationer samt voksne fra det frivilllige sociale arbejde involveres. Den bærende idé er at ca. 40 helt normale fungerende børn og unge er med til at bane vejen for en lige så god oplevelse for ca. 10 børn og unge, der på grund af sociale forhold, etnisk baggrund eller af andre årsager har nogle særlige behov.
05-078

FriSe
Produktion af informationsmateriale

FriSe ønsker at udbrede kendskabet til og muligheden for frivilligt arbejde og foreningsdannelse i otte udvalgte boligsociale områder i kraft af en styrkelse af frivilligcentrene. Der er særlig fokus på børn og unge samt kvinder med etniske minoritetsbaggrund. Udbredelsen skal ske gennem en klar marketing af at frivilligt arbejde også er et karrierevalg. Man skal bruge og udvikle sine faglige og personlige kompetencer, danne nye personlige og faglige netværk og få noget til CV'et - og samtidig gøre en forskel.
05-084 

Ungdomshjemmet Holmstrupgård
Støtte til informationsmateriale vedr. projekt "Stille piger"

Ungdomshjemmet ved at der er et særligt behov for udvikling af tilbud til "stille piger", som er unge med skrøbelig identitetsfølelse og lavt selvværd - og med risiko for at komme ud i kriminalitet og blive medløbere til kriminelle unge.
Formålet med projektet er at hjælpe de "stille piger" ud af deres ensomhed, afmagt og frustration og skabe en sund balance i deres indre kaos.
Projektet er rettet mod ca. 32 piger fra Århus som visiteres fra de kommunale familiecentre, skoler, klubber mv. samt fra Holmstrupgård.
05-098

Ullerslev Husfledforening
Materialer til at oprette hold for foreningsløse unge.

Projektets formål er at få fat i børn som ikke har interesse i at dyrke sport, det gælder både danske og børn af anden herkomst - i lokalområdet.
Lære dem at fællesskab i en forening kan være både sjovt og hygggeligt og herigennem vil de få en sundere interesse end fællesskabet på gaden. Målgruppen er børn fra 7 - 15 år.
05-105

Bøjden Beboerforening
Indkøb af basketbolde og optegning af bane af Basketballbane i Bøjden

Bøjden er et yderområde hvor der er ringe mulighed for beskæftigelse af især de unge mennesker, specielt drengene med selvfølgelig også pigerne. Beboerforeningen er blevet kontaktet af drengene fra lokalområdet, om hjælp til at etablere en basketballbane.
Basketball har den egenskab /funktion at det kan være både et enmandsspil og et flermandsspil. Barsketball kan dyrkes som motionsspil, konkurrendcespil og som uorganiseret gadespil.
05-119

Kong FeggeSpejderne
Tilskud til indkøb af diverse udstyr.

Der er mange eksempler på at teenagere finder det interessant med alkohol og stoffer. En lille spejdergruppe under DDS vil gerne gøre mere for at fastholde og tiltrække de ældste spejdere (16 - 22 år).
05-135

Azusa Odense
Tilskud til opstart af ungdomsklubben Azusa i Odense

Azusa er et koncept der startede i 1998 på Nørrebro i København.
På frivillig basis ønsker man at starte klubber op, der henvender sig til 13 - 17 årige. Erfaringer fra de andre klubber har vist, at Azusa har en præventiv virkning i forhold til kriminalitet, druk og stoffer og desuden fremmes integration af nydanskere.
Foreningens formål er, at skabe og drive en ungdomsklub i et lokalområde med trygge rammer, stabilitet og en mangfoldighed af tilbud, primært for gruppen 13 - 17 årige og i særdeleshed for marginaliserede unge.
Gennem personlige relationer og alsidige aktiviteter ønsker de, at disse unge integreres, (re)socialiseres og motiveres til at tage aktiv del i lokalsamfundet, bl.a. ved frivilligt socialt arbejde.
05-154

Holbæk Fjernstyrings Klub
Tilskud til indkøb af 2 stk. klub-prøve biler

Fjernstyrings Klubben (radiostyrede racerbiler) er blevet anmodet af Holbæk Kommune, om at gøre en indsats for at mobilisere og aktivere flere unge og gerne af etnisk herkomst i klubben. Dette vil man meget gerne, men har så behov for nogle prøvebiler, da de øvrige medlemmer er betalende og er meget ømme omkring deres nuværende biler.
05-170

Ungdommens Røde Kors

Tilskud til afvikling af kampagne "Fordomme på flugt - døm selv", samt en debataften med Idéer for Livet - Fondens bestyrelsesmedlem Rushy Rashid, forfatter og journalist, der er meget aktiv i integrationsdebatten.
Formålet er at få de unge til at reflektere over hvilke fordomme de selv (og andre) har og få fordommene diskuteret, nuanceret og forhåbentlig revideret. De vil bidrage til at de sårbare børn og unge som tit er ofre for fordomme, ikke automatisk fastholdes i en låst position, fordi de pr. automatik tillægges bestemte værdier, normer, karaktertræk osv. med negative konsekvenser til følge.
Overordnet ønsker URK at skabe et mangfoldigt og fordomsfrit Danmark, hvor alle befolkningsgrupper har mulighed for at udtrykke sig og føle sig trygge.
Målgruppen er unge københavnere og andre som færdes i hovedstaden.
05-180

Naboskaberne
Støtte til etablering af børn og unge aktiviteter i Beboerhuset.

Gellerupområdet bor ca. 10.000 mennesker, hvoraf ca. 85 % er af anden etnisk baggrund, og ca. 3400 er børn under 18 år. Området er præget af en del sociale problemer og stor arbejdsløshed.
D. 1. sept. 2005 flytter "Naboskaberne" - det boligsociale arbejde i Gellerup ind i Beboerhuset Yggdrasil.
Formålet med Beboerhuset er, at tilbyde et samlingssted for børn, unge og voksne, hvor beboerne kan møde andre til socialt samvær, lave aktiviteter og styrke foreningslivet samt det frivillige arbejde i området. Klubben henvendt til børn tilbyder en sund og indholdsrig fritid, som er kriminalitetsforebyggende, og som styrker integrationen.
05-186

UFO
Støtte til at gennemføre Århus Ung Uge 38

Gennem  de senere år har man registreret et stigende behov for fritids- og rådgivningstilbud for unge med sociale og psykiske problemer. Flere og flere unge kæmper dagligt med forskellige ungdomsproblematikker tæt inde på livet som ensomhed, spiseforstyrrelser, incest, selvmordstanker, identitetsproblemer, omsorgssvigt og tab. Derfor har flere frivillige sociale organisationer i Århus besluttet sig for i fællesskab at gøre en ekstra indsats for at skabe mere fokus på unges problemer.
05-193

Foreningen "Kystfiskerne"

Indkøb af fiskestænger.
Formålet er at få de unge ud og opleve naturen istedet for at sidde hjemme bag computeren.
05-204

Børne- & Ungdomspsykiatrisk Hospital

Økonomisk hjælp til indsamling af viden og erfaringer samt opbygning af ekspertise om spædbørnspsykiatri.
Der har i de seneste år været opmærksomhed på børn med psykiske problemer, men der er nyt at fokus rettes mod graviditeten, og den psykiske syges mors spæde barn.
05-210

Rådmandsgades Idrætsforening
Indkøb af 10 - 15 mountainbikes inkl. udstyr

At gøre motion og naturoplevelser til en del af en gruppe unges hverdag. Et liv som ellers kun er præget af vold, kriminalitet og store sociale problemer, og hvis omverdenshorisont er begrænset til Ydre Nørrebro.
05-214

KFUM´s sociale arbejde i Danmark
Tilskud til åbning af en café.

Målet er at åbne en café for unge, foreningsløse personer som er udstødte og misbrugstruede. Målgruppen er de 13 - 17 årige.
05-225

Dansk - Russisk Humanitærhjælp
Tilskud til sommerlejr.

Man ønsker at gennemføre en 2 ugers sommerlejr for 30 nydanskere, som er socialt ringe stillede og som ellers ikke har mulighed for at komme på sommerlejr i deres sommerferie.
At give dem muligheden for at komme væk fra hverdagen.
05-234

Mette Madsen
Tilskud til workshop om konfliktløsning.

To nyuddannede piger ønsker at gennemføre workshops om kontruktiv konfliktløsning. Projektets målgruppe er unge mellem 15 og 25 år.
De forventer at de unge som gennemfører disse workshops lærer at håndtere konflikter på en kontruktiv måde, på en måde så konflikterne fører til forståelse og respekt frem for fjendtlighed og vold.
05-248

Birgit Pedersen
Tilskud til børnekoloni.

Afholdelse af en koloni i Gedsby på Falster. Målgruppen er socialt dårligt stillede børn fra familier med kun een forsørger.
Målet er at give målgruppen en mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen. Ofte er denne ferie den eneste ferieoplevelse børnene får i løbet af året.
05-250

SAVN
Tilskud til julefest.

Den nystiftede forening SAVN afholder en julefest for børn til indsatte i danske fængsler.
Foreningen som henvender sig til børnene, ønsker at medvirke til at bryde en ond spiral og bekæmpe den sociale arv som tilsyneladende er skyld i at børnene har tre til fire gange så stor risiko for selv at ende i fængsel.
05-255

Viborg Sport
Tilskud til videreudvikling af fritidstilbud.

Klubben mener at børnene gennem ridning kan omfordele deres succesoplevelser, at de gennem ridning får tryghed og udvikler deres sociale kompetencer samt at det er en succesoplevelse at kunne mestre så stort et dyr som en hest.
Man ønsker at udvide tilbudet så man målrettet går efter børn med social dårlig baggrund.
05-272

Klub 700
Indkøb af 10 par løbesko

Formålet er at give en gruppe socialt dårligt stillede børn muligheden for at fortsætte den løbetræning som de er så godt igang med.
En træning som holder dem væk fra gaden og balladen.
05-283

Outsiders insiders
Indkøb af spilledragter, bolde, benskinner, kegler og lign.

Outsiders to Insiders Football Club er blevet til på baggrund af et behov for idrætsrettede fritidsaktiviteter blandt de unge i boligområdet Bispehaven i Århus. Formålet er først og fremmest at aktivere de unge på en sund og konstruktiv måde, og den vej introdusere dem til det danske foreningsliv og skabe netværk på tværs af køn, alder og nationalitet. De forventer at kunne nå en del af de unge, hovedsagligt 2. g´ere,  som blot drysser rundt i og omkring boligområdet.
05-284

Klubben Høje Gladsaxe
Tilskud til weekendtur for marginaliserede unge.

Projektets overordnede målsætning er forebyggelse af 12 marginaliserede unge 2. generations drenge i alderen 11 - 14 år. Man ønsker at påvirke drengene i en positiv retning i en tidlig alder. Dette gøres ved en struktureret pædagogisk indsats.
De forventer, i samarbejde med alle offentlige instanser (SSP, kommune, skole, sundhedsplejen) at ændre på den nuværende situation for denne gruppe af unge. De er i risikogruppen for at blive "problembørn". De har alle en truende, provokerende og græsesøgende kommunikationsform. Alle kommer fra ressourcesvage familier.
05-286

IMCC-Århus Medicinerhuset
Støtte til produktion af PR-materiale.

Narkohajerne er et team af medicinstuderende som ønsker at oplyse folkeskoleelever om fup og fakta i forbindelse med euforiserende stoffer.
Ved aktiv læring og dialog med 8. klasserne i Århus Kommune vil man forsøge at nå en ellers viljefast gruppe unge. Man ønsker med projektet at hjælpe udvikligen så færre unge ender som misbrugere og indlægges pga. forbrugsskabte sygdomme.
05-288


 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning