Legatmodtagere 2006

Antal modtagne ansøgninger: 300

Antal godkendte ansøgninger : 32


FC Toros
Støtte til afholdelse af en turnering for foreningsløse unge i Hvidovre.

Toros Sport 95 er en forening, der er etableret af unge mennesker i alderen 20 - 27 år. Det primære mål er at holde de unge væk fra det kriminelle miljø ved at hjælpe dem med de erfaringer de har fået i den tid foreningen har eksisteret.
Der er derfor tale om et veletableret netværk, der i fællesskab arbejder på at holde de unge på ret kurs i forhold til gældende sociale normer.
Man forventer at samle de foreningsløse unge og derigennem kunne sluse dem ind i foreningslivet.
06-002

IOGT´s A-Klub
Tilskud til gennemførelse af een uges sommerferie for brugerne af A-Klubben

IOGT's primære formål er at medvirke til bekømpelse af alkohol- og alkoholrelateret misbrug.
Målet med ansøgningen er at give 49 alkoholiserede voksne og deres børn en uge på Bornholm uden alkohol - hvorfor turen er alkoholfri.
06-017

Girltalk.dk
Støtte til gennemførelse af selvværdskurser for teenagepiger.

Med udgangspunkt i Danmarks mest solgte bog "ondt i følelserne" ønsker man i samme stil at skrive en bog til teenagepiger. Målgruppen er nøje valgt ud fra at mange har psykiske problemer og døjer med manglende selvværd med selvmordstanker til følge. Pigerne holder følelserne for sig selv men igennem denne bog kan man nå dem og informere om dette helt nomale udviklingsforløb.
06-025

SAVN
Støtte til weekendophold for indsattes børn samt pårørende.

Støtte til udflugt til Sommerland Sjælland med børnene.
Foreningen som henvender sig til børnene, ønsker at medvirke til at bryde en ond spiral og bekæmpe den sociale arv som tilsyneladende er skyld i at børnene har tre til fire gange så stor risiko for selv at ende i fængsel
Formålet er at sætte fokus børnene, at forbedre deres forhold, at starte "hjælp til selvhjælp", at opbygge et netværk blandt børnene osv.
06-033 og 06-114

Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter
Tilskud til at lave aktiviteter for børnene.

Ringsted Krisecenter er en selvejende institution hvor voldsramte kvinder og deres børn kan tage ophold i kortere eller længere perioder. De kvinder der kommer, er i en akut krisesituation, hvilket betyder at både kvinder og børn er sårbare, hvilket for børnene ofte indbefatter, at de under opholdet ikke har deres vante dagligdag i instituition/skole.Generelt lever de kvinder ofte under generelt dårlige, sociale og økonomiske forhold.
06-034

DGI Sønderjylland, Natur & Friluftsvejleder
Tilskud til indkøb af havkajakker og tilbehør.

DGI Sønderjylland har i de sidste 4 år lavet mange oplevelsesturer for børn og unge med havkajak. Denne måde at opleve naturen er meget speciel og giver deltageren en anderledes oplevelse. Målet er at kunne udvide deres tilbud. Målgruppen er primært børn og unge, som normalt ikke ville få denne oplevelse. Det kan være børn fra asylcentre, Red barnet og social belastet unge.
06-039

Ferieforeningen Mors af d. 23-08-1997
Tilskud til at sende ca. 40 personer på ferie i 2006

Formålet med at tilbyde familierne en billig ferie er dels at give dem en positiv oplevelse sammen, og dels at medvirke til at få både børn og voksne ud af den isolation de befinder sig i, når der aldrig er råd til at deltage i f.eks cirkusture, lejreskole, biografklubber, tivoliture, familieteater etc.
Tidligere erfaringer har vist at deltagerne har fået udvidet deres sociale netværk. Børnene har fået nye kammerater og de voksne har fået nye venner.
06-054

KATSJ
Tilskud til afholdelse af årlig sommerlejr.

KATSJ er en multietnisk børneforening med hjemsted på Nørrebro. Foreningen bygger på et kristent livs- og menneske syn og ønsker, gennem events, lejre og ugentlige aktiviteter, at fremme integration, kreativitet og fællesskab børnene imellem. Målgruppen af børn er både fra velfungerende og marginaliserede hjem. Ønsket er at skabe et trygt og stabilt miljø, kendetegnet af åbenhed og dialog i samværet mellem børn og voksne.
06-068

Kontaktsted
Tilskud til sommerferie aktiviteter for børn og unge.

Målsætningen med 5 ugers sommerferie aktiviteter er at man gennem sjove aktiviteter, som teater/rollespil og musik/rytme kan bygge bro mellem forskellige kulturer, og at man ved at have et fælles ståsted i f.eks. sangen og rytmen, kan ny langt i kampen mod intolerance. Målgruppen er 2 sprogede børn i Bispehaven og hasle skole distrikt. Alder fra 6 - 14 år, og der forventes at deltage mellem 50 og 100 børn og unge.
06-117

Pandrup Kommune
Opretholdelse af 2 pigegrupper for stille piger.

I Pandrup Kommune findes nogle stille piger, præget af problemer og manglende relationer til andre unge. De har ikke et socialt netværk og mangler selvtillid og mod til at komme med i de eksisterende  fritidstilbud. Formålet med projektet er at hjælpe de stille piger ud af deres ensomhed, afmagt og frustration og skabe en sund balance i deres indre kaos. Projektet har stor social værdi og kan desuden ses som en kriminalpræventiv indsats. Målgruppen er 12 piger i alderen 11 - 15 år.
06-126

Mobbeland
Indkøb af en projektcomputer.

Projekt Mobbeland samarbejder med Fonden for Socialt Ansvar om forebyggelse af mobning på skoler. Projekt Mobbeland tilbyder gratis elevarrangementer til skoler, der samtidig bestiller foredrag om mobning til lærere og/eller forældre. De uddanner "antimobbeinstruktører.
Projektets overordnede formål er at skabe forebyggende antimobbeaktiviteter. Herunder at bidrage til:
- at nedbringe mobning blandt børn og unge
- at bevare og understøtte børns naturleige empatiske evner
- at udruste børnene med redskaber, så de føler sig medansvarlige og kompetente til at gribe ind over for mobning, vold og andre overgreb
- at aktiviere resurser hos "tilskuerne" dvs. de børn der ikke direkte er involveret.
06-136

Foreningen Grønlandske Børn
Aktiviteter for grønlandske børn i Danmark

Foreningens fornemste opgave er at gøre børnene  til såkaldte mønsterbrydere - for deres egen og for de næste generationers skyld.
06-144

Foreningen INDSIGT
Fotoudstilling, hvor fotografierne er taget af områdets unge.

Foreningens formål er gennem forskellige arrangementer at fremme dialog og forståelse mellem unge med forskellig etnisk baggrund på Nørrebro. Derudover at udnytte områdets kreative kræfter, fremme integration og opnå samarbejde om et fælles projekt i kvarteret og herigennem et fælles engagement for de unge.
06-145

FBU-forældreLANDSforeningen
Foredrag og juleafslutning for medlemmer og deres børn i 2006.

FBU-Fyn er en forening der hovedsaglig består af forældre der skal have, har eller har haft børn anbragt uden for eget hjem efter serviceloven.
FBU-Fyn støtter og rådgiver forældrene. Ved at støtte forældrene og få dem til at acceptere anbringelsen, får børnene et meget nemmere anbringelsesforløb. Da medlemmerne oftest er mindrebemidlede skal det ikke koste ekstra at deltage i aktiviteter. Forældre har meget gavn af at mødes med andre forældre i samme situation.
06-148

Balance i frihed
Pårørende til indsatte i Zoologiskhave.

Balance i frihed er stiftet på privat initiativ og henvender sig til pårørende til indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner. Samtidig lægger de stor vægt på at deltage i den kriminalpræventive indsats i forhold til børn og unge, der er truet af kriminalitet.
Formålsparagraf:
- At støtte og hjælpe pårørende i den usædvanlige, traumatiske og chokerende
  situation de pludselig befinder sig i, når en nærstående anholdes og fængsles.
- At arbejde for at børn og unge der er truet af kriminalitet IKKE ender i
  kriminalitet.
- At deltage i den offentlige debat.
- At aktiviteterne i foreningen finansieret ved hjælpe af fonde og offentlige midler,
  og ikke af deres målgruppe.
06-162

UFO
Århus Ung Uge 38.

Gennem  de senere år har man registreret et stigende behov for fritids- og rådgivningstilbud for unge med sociale og psykiske problemer. Flere og flere unge kæmper dagligt med forskellige ungdomsproblematikker tæt inde på livet som ensomhed, spiseforstyrrelser, incest, selvmordstanker, identitetsproblemer, omsorgssvigt og tab. Derfor har flere frivillige sociale organisationer i Århus besluttet sig for i fællesskab  at gøre en ekstra indsats for at skabe mere fokus på unges problemer.
06-169

Unge med Grænser
Indkøb af redskaber til tilbud af idrætsaktiviteter.

umg.dk består af frivillige unge som har lyst til at investere noget tid og nogle resourser i de af landets unge, som er opsat på at gøre Danmark til et bedre sted at være. De er trætte af at se på et samfund hvor begreber som grænser og normer ikke længere eksisterer. Derfor ønsker de at fremprovokere en masse sunde værdier, samt motivere og inspirere andre til at få et godt og sundt liv.
Vision og mål er at få unge til at sætte spørgsmålstegn ved deres egne personlige værdier og at dette fører til, at de får sat nogle grænser i deres hverdag, så alt ikke er acceptabelt.
06-186

Pitstop
Tilskud til behandlingstur til Norge.

Pitstop er et skole/behandlingsprojekt under Birkerød Kommune, som henvender sig til utilpassede børn og unge i den skolesøgende alder. Centrale træk for eleverne er at de har dårligt fungerende sociale liv, og at deres hjem er præget af problemer.
De ønsker, sideløbende med det daglige arbejde, at kunne tage på nogle længere "lejreture" (behandlingsture), hvor de fysiske rammer er meget anderleds end i hverdagen. Turene skal give mulighed for at være sammen, uden at skulle forholde sig til en hverdag med f.eks. kaotiske familieforhold. Samt udvikle og styrke deres sociale kompetencer, blive udfordret og styrke deres selvopfattelse og selvvæd og dermed tror på fremtiden.
06-206

Dansk - Russisk Humanitærhjælp
Tilskud til ferieophold for danske børn og unge.

Målgruppen er socialt ringestillede børn og unge, som ingen mulighed har for at kunne komme på ferielejr i deres sommerferie. Der gøres en stor indsats for også at få børn med fra indvandrefamilier.
06-210

Børne- og Unge Centret Vejle Fjord
Udflugt med børnene.

Børnene der bor på Skovbo, er omsogssvigtede, tidlig skadede og emotionelt understimulerede. De har derfor et lavt selvværd, næsten ingen selvtillid og mangler tillid til omverdenen - især voksne. Pædagogerne har erfaret at børnene gennem fysiske aktiviteter, får motiveret deres lyst til udfordring, både indlæringsmæssigt og motorisk. Børnene får herigennem både små og store succesoplevelser, hvilket er opbyggende for deres selvværd og selvtillid.
06-224

Azusa København
Ungdomsklub - kun for piger.

8 års erfaringer og udsagn viser at piger i teenageårene og specielt i nyere tid, har behov for at udvikle deres identitet ud fra hvem de er som piger og ikke hvem de er i forhold til drenge.
06-225

Blåkilde Børnelejr
Afholdelse af Blåkilde Børnelejr 2007.

Man forventer at kunne give børnene en oplevelse som deres forældre desværre ikke selv har midler til at kunne tilbyde. Ydermere er det også en kærkommen mulighed for at komme lidt væk fra dagligdagen og sammen med andre børn og voksne at få nogle gode og sunde oplevelse. Der er en gruppe på 12 voksne som hvert år bruger én uge frivilligt på at gennemfører sommerlejren for de socialt dårligt stillede.
06-248

Cyberhus
Aktivering af piger med svigt.

Projektet er skabt med henblik på at støtte og uddanne unge piger mellem 12 og 18 år, som kæmper med følgevirkningerne af omsorgssvigt og overgreb i opvæksten.
06-261

Balance i Frihed
Afholde julefest for børn og pårørende af indsatte. 

Balance i frihed er stiftet på privat initiativ og henvender sig til pårørende til indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner. Samtidig lægger de stor vægt på at deltage i den kriminalpræventive indsats i forhold til børn og unge, der er truet af kriminalitet.
06-264

Juniorklubben Fristedet
Indkøb af diverse redskaber til at aktivere klubbens medlemmer.

Fristedet er en selvejende institution med kommunal støtte. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 14 år. Arbejder meget med den tendens der desværre er meget udbredt hvor forældrene fralægger sig ansvaret for deres børn. Det har givet bagslag i form af stoffer, kriminalitet og hærværk.
06-265

Stenløse Kommune
Tilskud til opførelse af BMX-ramper på vegne af de unge.

En gruppe unge har taget fat i kommunen for at få hjælp til at få stablet dette projekt på benene. De unge er drivkraften i projektet. Kommunen og Ungdomsklubben er med på sidelinien og hjælper de unge med at formulere ansøgninger etc. Problemet ligger i at de baner der eksistere ligger for langt væk, og pt bruges trapperne ved Kvickly, hvor de er til gene.
Kommunen støtter projektet, da de er nysgerrige efter at se om dette engagement får en afsmittende effekt på andre unge. Een af de unge er faktisk blevet nomineret til borgerprisen 2006.
06-271

Trustrup SkaterPark
Midler til forbedring af forholdende af SkaterParken.

Engageret forældregruppe har i samarbejde med børnene i byen etableret en Skater Park i et gammelt kornlager. Den nyetableret Skater Park er meget populær, og de mangler nu midler til at udvide, så alle kan være med og de sikkerhedsmæssig forhold også er på plads.
06-276

Fedtnok.net
Tilskud til gennemførelse af 2 sommerlejre.

FedtNOk Camp og CoolCamp er for overægtige børn og børn som trænger til en aktiv sommerferie væk fra computere, DVD og lange dage indendørs.
06-279

Lektiecafé i Odense
Opstart af Lektiecafé i Odense.

Målet er at starte en lektiecafé, hvor især de lidt ældre skolebørn i teenagealderen kan komme og lave lektier sammen, og hvor det også er muligt at få hjælp til lektielæsningen. Det skal være et sted med mulighed for at få ro og for at hygge sig sammen med venner og andre lektielæsere.
06-293

 

Ansøgningsvejledning

Her får du en beskrivelse af hvilke informationer vi har brug for, for at kunne behandle din ansøgning bedst og hurtigst muligt.

> Ansøgningsvejledning